هنگام

هنگام عنوان پروژه
شرکت نفت فلات قاره مالک پروژه
شرکت راهبردهای هوشمند (ISI ) کارفرما
فراساحل زمینه فعالیت پروژه
c نوع قرارداد
10ژانویه 2015 تاریخ شروع
20  ماه مدت قرارداد
انجام مهندسی ساخت ، ساخت وبارگیری 3عدد سکوی WHP1,WHP2,WHP3 جمعا به وزن 4500 تن وهمکاری درعملیات پیش راه اندازی وراه اندازی شرح خلاصه پروژه
روزانه استخراج30،000 بشکه نفت و 6000 متر مکعب گاز مخلوط با نفت محصول نهایی پروژه

اتمام بخش اصلی سازه های مربوط به سه سکو ورنگ آمیزی دوعدد سکوی 2و3

اتمام نصب طبقات سکوی 3

پیشرفت پروژه