هنگام

عنوان پروژه : هنگام
مالک پروژه : شرکت نفت فلات قاره
کارفرما : شرکت راهبردهای هوشمند (ISI )
زمینه فعالیت پروژه : فرا ساحل
نوع قرارداد : C
تاریخ شروع : ۱۰ژانویه ۲۰۱۵
مدت قرارداد : ۲۰ ماه
شرح خلاصه پروژه : انجام مهندسی ساخت ، ساخت و بارگیری ۳ عدد سکوی WHP1,WHP2,WHP3 جمعا به وزن ۴۵۰۰ تن و همکاری در عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی
محصول نهایی پروژه : روزانه استخراج  ۳۰۰۰۰بشکه نفت و ۶۰۰۰ متر مکعب گاز مخلوط با نفت
پیشرفت پروژه : اتمام بخش اصلی سازه های مربوط به سه سکو و رنگ آمیزی دو عدد سکوی ۲و۳

اتمام نصب طبقات سکوی ۳