معرفی هیئت مدیره و مدیران شرکت

بابک عباسپور

بابک عباسپور

نام : بابک
نام خانوادگی : عباسپور
سمت: مدیر عامل و عضو هیات مدیره
تلفن : 076-32571472 داخلی 3003
ایمیل ABBASPOUR@ISOICO.COM

آرش صدری

آرش صدری

نام: آرش
نام خانوادگی : صدری
سمت: مدیر پروژه هندیجان
تلفن محل کار:021-88810045
ایمیل: mng.hendijan@isoico.org

خالد یوسفی

خالد یوسفی

نام :خالد
نام خانوادگی :یوسفی
سمت: مدیر اداری
تلفن : 32571036-076 ( داخلی 3076)
ایمیل :msg.edari@isoico.org

بهنام رضایی

بهنام رضایی

نام: بهنام
نام خانوادگی : رضایی
سمت: مدیر کنترل کیفی
تلفن محل کار:076-32571472- داخلی 3090
ایمیل: qc.msg@isoico.com

حسین دهقانی اشکذری

حسین دهقانی اشکذری

نام : حسین
نام خانوادگی دهقانی اشکذری
سمت: مدیر طراحی مهندسی
تلفن : 32571036-076 ( داخلی 3050)
ایمیل eng.msg@isoico.com

حمید شهسواری

حمید شهسواری

نام : حمید
نام خانوادگی : شهسواری
سمت: مدیرQHSE
تلفن :32571208-076 ( داخلی 3080)
ایمیل Hse.mobin@isoico.org

سید ساسان موسوی

سید ساسان موسوی

نام: سید ساسان
نام خانوادگی : موسوی
سمت: مدیربازرگانی
تلفن محل کار: 076-32571472 داخلی 3008
ایمیل: Proc.offshore@isoico.com

سعید خاشعی

سعید خاشعی

نام: سعید
نام خانوادگی : خاشعی
سمت: مدیرمالی
تلفن محل کار: 076-32571472 داخلی 3005
ایمیل: financial.offshore@isoico.com

مصطفی بایزیدی

مصطفی بایزیدی

نام:مصطفي
نام خانوادگي: بايزيدي
سمت: رییس راه اندازی و پیش راه اندازی
تلفن: ٨٨٨١٠٠٤٥-٠٢١ داخلي ١٣٤
ايميل: commissioning.p14@isoico.org

کامران مهردادی

کامران مهردادی

نام: کامران
نام خانوادگی : مهردادی
سمت: مدیرپروژه فاز 14
تلفن محل کار: 88810045-021 داخلی 115
ایمیل: pm.ts.p14@isoico.org

کوروش بنگر

کوروش بنگر

نام: کوروش
نام خانوادگی : بنگر
سمت: مدیر اجرا
تلفن محل کار: 32571473-076
ایمیل: kbengar@gmail.com

محسن الموتی

محسن الموتی

نام : محسن
نام خانوادگی : الموتی
سمت: مدیر پروژه هنگام
تلفن : 88810045-021 ( داخلی 107) فکس :88810046-021
تلفن : 32571203-076 ( داخلی 3011) فکس : 32571226-076
ایمیل : mng.hengam@isoico.com

محمد صالحی

محمد صالحی

نام : محمد
نام خانوادگی : صالحی
سمت: مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
تلفن : 32571036-076 ( داخلی 3017)
ایمیل pln.msg@isoico.org

مریم اولیائی

مریم اولیائی

نام : مریم
نام خانوادگی :اولیائی
سمت: مدیر طرح و برنامه
تلفن : 32571036-076 ( داخلی 3010)
ایمیل RD.MSG@ISOICO.COM

میثم زین العابدینی

میثم زین العابدینی

نام: میثم
نام خانوادگی : زین العابدینی
سمت: مدیرپشتیبانی فنی
تلفن محل کار: 076-32571298
ایمیل: m.construction14@isoico.org