طرحهای توسعه

  • تاسیس ایستگاه برق اضطراری یارد
  • توسعه فضاهای ساخت یارد(Construction Area) به منظور افزایش ظرفیت سایت از 75 هکتار به 87 هکتار
  • تجهیز و نوسازی فضاهای اداری و پشتیبانی یارد
  • ساخت Skid Way به همراه Quay Wall تا ظرفیت 30 هزار تنی و عمق 15 متر
رفتن به بالا
ایزوایکو
  • fa