درباره ما

04

اعطای امتیازات

با توجه به پتانسیل موجود و رونق رو به رشد بازار فعالیت های ساخت سازه های نفت و گاز ساحلی و فراساحلی ، این شرکت آمادگی دارد که با در نظر گرفتن منافع خود نسبت به برقراری شرایط همکاری جهت سرمایه گذاری در زمینه فعالیت های متناسب با مأموریت شرکت اقدام نماید. قابل ذکر است نوع ، نحوه ، شرایط همکاری و هرگونه تصمیم در زمینه فوق مستلزم تشکیل جلسه و انعقاد قرارداد و تفاهم نامه می باشد.


مأموریت شرکت
طراحی پایه ، تفصیلی ، مهندسی خرید و ساخت سازه های نفت و گاز ساحلی و فراساحلی